<noframes id="zd8jp"></noframes><var id="zd8jp"></var><track id="zd8jp"><noframes id="zd8jp"><progress id="zd8jp"></progress>
<nav id="zd8jp"></nav>
<var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></sub></progress><nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
  <tbody id="zd8jp"></tbody>
  <nav id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></nav>
 • <tbody id="zd8jp"></tbody>
 • <progress id="zd8jp"></progress><sub id="zd8jp"><input id="zd8jp"><var id="zd8jp"></var></input></sub><progress id="zd8jp"></progress>
  <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"></center></tbody>
  <tbody id="zd8jp"><center id="zd8jp"><xmp id="zd8jp"></xmp></center></tbody><tbody id="zd8jp"></tbody><progress id="zd8jp"><sub id="zd8jp"><font id="zd8jp"></font></sub></progress>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
 • <var id="zd8jp"><input id="zd8jp"></input></var>
  好文诗网_古诗文大全鉴赏
  先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

  【窈窕淑女,君子好逑】

  (8人评价) 5

  朝代:先秦

  作者:诗经

   

  yǎo tiǎo shū nǚ ,jūn zǐ hǎo qiú

    窈窕淑女,君子好逑

  古:仄仄仄仄 平仄仄平 ◆逑【下平十一尤】
  今:仄仄平仄 平仄仄平 ◆逑【七尤,ou,iu(iou)】

  出自:先秦·诗经《关雎》

  作品原文:

  关关雎鸠,在河之洲。

  窈窕淑女,君子好逑。

  参差荇菜,左右流之。

  窈窕淑女,寤寐求之。

  求之不得,寤寐思服。

  悠哉悠哉,辗转反侧。

  参差荇菜,左右采之。

  窈窕淑女,琴瑟友之。

  参差荇菜,左右芼之。

  窈窕淑女,钟鼓乐之。

  【释义】:
  窈窕淑女,君子好逑

  那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。

  【窈窕淑女,君子好逑问答】

  窈窕淑女君子好逑 什么意思?

  答:意思是:那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。 拼音为:yǎo tiǎo shū nǚ,jūn zǐ hǎo qiú。 具体释义: 窈窕(yǎo tiǎo)淑女:贤良美好的女子。窈窕,身材体态美好的样子。窈,深邃,喻女子心灵美;窕,幽美,喻女子仪表美。淑,好,善良。好逑(hǎo qiú):好的配偶。逑,“仇”的假借字,匹配。这句话出自《诗经·周南·关雎》,是《诗经》的第一篇,创作年代为周代,作者不详。


  窈窕淑女,君子好逑 是什么意思?

  答:关关和鸣的雎鸠,相伴在河中小洲。美丽贤淑的女子,真是君子好配偶。写一个“君子”对“淑女”的追求,写他得不到“淑女”时心里苦恼,翻来覆去睡不着觉;得到了“淑女”就很开心,叫人奏起音乐来庆贺,并以此让“淑女”快乐。

  【句例】:

  汉语句例:

  瓜是长大在营养肥料里的最甜,天才是长在恶性土壤中的最好。关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

  什么“窈窕淑女君子好逑”这八个字我也听不懂啊?还有为什么这个路痴,明明知道自己是个白痴,甚至还觉得自己是个情痴,问题是他是情痴关我什么事啊?

  道士对着书摇头晃脑的说:“是上吉签,签文曰:关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。小姐,你的姻缘到了。”,薛杉杉喜滋滋的说:“这签是不错唉,还是第一次有人夸我是淑女”。

  窈窕淑女,君子好逑。今日男神,供不应求。熠熠星光,是男神的眼眸。将谁的心湖吹皱,荡悠悠。章珈琪 

  所谓窈窕淑女,君子好逑嘛!不过只能想想罢了。

  若凡发誓也没想到,心妍会主动的过来,窈窕淑女,君子好逑,可淑女有心,而君子无意。

  呵呵,正所谓窈窕淑女君子好逑,既然刘小姐还没和你成亲,我就有机会,说不定最后还是我抱得美人归呢。

  那必须的,我可是个正常的男人,没听说过吗?窈窕淑女君子好逑吗?

  呵呵,窈窕淑女,君子好逑,蔡小姐年方十六,据说蔡中郎下个月回洛阳有意替蔡小姐选个夫婿。

  诗我不懂,我祗读过两年老书,就是私塾,除了几句诗云子曰,还记得一首诗:关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。

  很多坏人是虚伪的好人,可是,秦恒宇却恰恰相反,他是虚伪的坏人,虽然眼睛总是色眯眯的,但是,他却敢大呼窈窕淑女君子好逑,而不像其他人,金玉其外败絮其中..

  中英句例:

  范?伍格特教授补充说,研究结果显示“窈窕淑女,君子好逑”部分源于进化。
  The professor added that the findings showed that men's desire for beautiful women was part of evolution. 


  “窈窕淑女,君子好逑”,身材苗条是当代女性追求的时尚。
  "Gentle and graceful fair maiden, gentleman good Qiu " , the figure is the style that contemporary female pursues slightly. 


  一说的“淑女”相信大家一定会记起《诗经》中的那句话:“窈窕淑女,君子好逑”。
  Once the word “Lady” is mentioned, one sentence in The Book of Songs is sure to occur to your mind, that is, “Lovely is this noble lady, fit bride for our lord”. 

  【翻译】

  英:The gentle lady, the gentleman fit qiu

  韩:????? ??? ?? ????

  繁:窈窕淑女,君子好逑

  本文图片皆有版权
  http://www.xn--2rqz13g.net/view.php?id=77165


  精彩推荐

  诗经的古诗大全

  作者介绍

  诗经
  {$view->author}诗经》是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,称为笙诗六篇(南陔、白华、华黍、由康、崇伍、由仪),反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。

  诗经》的作者佚名,绝大部分已经无法考证,传为尹吉甫采集、孔子编订。《诗经》在先秦时期称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。诗经在内容上分为《风》、《雅》、《颂》三个部分。《风》是周代各地的歌谣;《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》;《颂》是周王庭和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》、《鲁颂》和《商颂》。

  孔子曾概括《诗经》宗旨为“无邪”,并教育弟子读《诗经》以作为立言、立行的标准。先秦诸子中,引用《诗经》者颇多,如孟子、荀子、墨子、庄子、韩非子等人在说理论证时,多引述《诗经》中的句子以增强说服力。至汉武帝时,《诗经》被儒家奉为经典,成为《六经》及《五经》之一。

  诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子。

  .?

  诗经诗词名言

  • 既见君子,云胡不喜。

   jì jiàn jun1 zǐ,yún hú bú xǐ 。   既见君子,云胡不喜。 古:仄仄平仄 平平通仄◆喜【上声四纸】 今:仄仄平仄 平平通仄◆喜【十二齐,i,er,ü】 出自:《诗经·风雨》

  • 有女同车,颜如舜华。

   yǒu nǚ tóng chē,yán rú shùn huá 。   有女同车,颜如舜华。 古:仄仄平平 平通仄通◆华【下平六麻】【去声二十二祃】 今:仄仄通平 平平仄通◆华【一麻,a,ia,ua】 出自:《诗经·有女同车》

  • 【桃之夭夭,灼灼其华】

   táo zhī yāo yāo ,zhuó zhuó qí huá   桃之夭夭,灼灼其华 古:平平通通 仄仄通通 ◆华【下平六麻】【去声二十二祃】 今:平平平平 平平平通 ◆华【一麻,a,ia,ua】 出自:诗经·《周南·桃夭》 作品原文: 桃之夭夭,灼灼其华。 之子于归,宜其室家。

  • 【所谓伊人,在水一方】

   suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng   所谓伊人,在水一方 古:仄仄平平 仄仄仄平 ◆方【下平七阳】 今:仄仄平平 仄仄通平 ◆方【十唐,ang,iang,uang】 出自:先秦·诗经《蒹葭》 作品原文: 蒹葭苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。

  • 【蒹葭苍苍,白露为霜】

   jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng   蒹葭苍苍,白露为霜 古:平通通通 仄仄通平 ◆霜【下平七阳】 今:平平平平 平仄通平 ◆霜【十唐,ang,iang,uang】 出自:先秦·诗经《蒹葭》 作品原文: 蒹葭苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方

  猜您喜欢的分类:

  著名诗人

  李白的古诗 杜甫的古诗? 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

  苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

  王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

  贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

  黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

  杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗

  ?
  © 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网 滁州池们娱乐有限公司